Emil(S) Huddinge

Om ett bättre alternativ för Huddinge


Lämna en kommentar

Järnväg, bro, studentlägenheter – härligt!

I dag börjar S att presentera sina ekonomiska prioriteringar för den närmaste framtiden (se DN). Efter regeringens ”manodepressiva” (benämningen kommer  från en av storbankernas chefsekonomer) budget känns framåtandan i dagens presentation befriande. För att ge storstäderna bättre förutsättningar att skapa den tillväxt vi såväl behöver vill S göra viktiga investeringar – i tunnelbana, i snabbjärnväg, i nya bostäder och i upprustning av miljonprogramslägenheter. Dessutom ska en ny överfart över Öresund planeras och projekteras. Det är bara att applådera!


Lämna en kommentar

Icke klädsa(m)t gnäll

På kommunfullmäktige i kväll hade S och V tillsammans lämnat fyra sk ”enkla frågor” till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M). De handlade om spårvägssatsningar på Södertörn, byggande av bostäder och avreglering av fjärrvärmemarknaden.

Istället för att kort och gott bara svara på frågorna – som för en politiker inte kan anses vara svåra – valde Daniel Dronjak Nordqvist att lägga mycket tid och kraft på att gnälla över att det var fel på frågorna. Det var fel att citera en minister, det var fel att fråga vad han tyckte om ett nationellt politiskt förslag som skulle kunna påverka Huddinge och det var fel att överhuvudtaget ställa frågor som inte strikt handlar om upplysningar om sakomständigheter.

För att vara en av Sveriges mäktigaste kommunalpolitiker och därvid en av de minst granskade och en av de som mest sällan deltar i offentlig politisk debatt (pga den dåliga mediabevakningen) känns det inte imponerande att lägga så mycket kraft kring att gnälla över frågorna när han möter oppositionen. Det borde ligga även i Daniel Dronjak Nordqvists intresse att det ska bli mer debatt mellan M och S.

20111004-165123.jpg


Lämna en kommentar

Skola i Glömsta!

På grundskolenämndens sammanträde i kväll beslutade vi om ett remissvar med anledning av ett förslag till detaljplan för ett område i Glömsta. Målet med detaljplanen är att kommunen ska kunna bygga en skola på Bergavägen (på den tomt där stall Enliden i dag ligger). Nämnden beslutade att i huvudsak godkänna förvaltningens positiva yttrande till detaljplanen. I yttrandet finns en hel del skrivningar om att all form av exploatering ska ske med omsorg om de höga naturvärden som finns i området.

Det är glädjande att Glömsta-Vistabergsområdet kommer ett steg närmare en skola. I området pågår sedan flera år en enorm utbyggnad – som ännu inte är färdig. Många nya barnfamiljer flyttar in och antalet elever i behov av en skolplats ökar. Eftersom kommunen har letat efter en lämplig tomt länge – och att den här har bedömts mest lämplig – känns det självklart att gå vidare med förslaget. Självklart måste ett skolbygge planeras varsamt och byggas på ett sätt som passar in i Lövstadalsgångens speciella och bevaransvärda miljö. Men, att säga nej till förslaget i förhoppningen att det plötsligt ska uppenbara sig en ny från ingenstans är ansvarslöst.

20110908-204846.jpg


1 kommentar

Samarbete i klimatfrågor

I dag träffas företrädare för kommunerna på Södertörns på en årlig konferens. Det är ett viktigt sätt att knyta våra kommuner närmare varandra. Tillsammans kan vi driva stora utvecklingsfrågor på ett mer effektivt sätt och tillsammans kan vi också göra vår röst starkare i kontakter med omvärlden. I de kommuner som ingår i det organiserade samarbetet på Södertörns bor fler än 400 000 människor.
I år är temat för Södertörnskonferensen hur vi ska leda omställningen till ett klimateffektivt samhälle. Vi har pratat mest om klimatvänliga transporter och vad vi tillsammans kan göra för att skapa en bättre infrastruktur för fossilfria bränslen. Insamling av matavfall för produktion av biogas är då en nyckelfråga. Huddinge och de andra kommunerna som tillsammans äger SRV har varit på efterkälken länge i fråga om att samla in matavfall. Nu finns Sortera Hemma-konceptet, vilket är bra. Men för de som inte vill vara med i det försöket och som fortsätter att lämna förpackningar på återvinningsstationerna finns inget sätt att särskilja sitt matavfall. I och med det går mycket material till biogas förlorad. Det är synd.

20110908-205529.jpg